vaarai vaarai

Vaarai Vaarai Song Lyrics in Tamil

வாராய்
வாராய் நீ வாராய்
நீ போகும் இடம்
வெகு தூரமில்லை
நீ வாராய்

Yaro Avan

Yaro Yaro Avan Song Lyrics in Tamil

யாரோ யாரோ
அவன் யாக்கை பாயும்
நரன் போா் ஆயுதம் ஏற்கும்
நொடியில் நின்றான் தீராயுத்தம்
தீா்க்கும் முடிவில் சென்றான்

Senthoora

Senthoora Song Lyrics in Tamil From Bogan

நிதா நிதா நிதானமாக
யோசித்தாலும் நில்லா நில்லா
நில்லாமல் ஓடி யோசித்தாலும்

Damaalu Dumeelu

Damaalu Dumeelu Song Lyrics in Tamil

மதம் கொண்ட யானை
என்ன செய்யும் தொியுமா
சினம் கொண்ட சிங்கத்திடம்
தோற்று ஓடும் ஓடும்
மனத்தால் மகாதேவி
இல்லையே மரணதேவி